Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο Διαγωνισμό «Smileapp Διαγωνισμός Οχημάτων 2022»

H ομόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «SMILEKIOSK O.E.» και το διακριτικό τίτλο «SMILEKIOSK» (στο εξής, «η Διοργανώτρια»), που εδρεύει στο Περιστέρι Αττικής, οδός Αρριανού, αριθμ. 5, Α.Φ.Μ. 800841823, Δ.Ο.Υ. Ε΄ Πειραιά διοργανώνει διαγωνισμό σε μηνιαία βάση με τίτλο «Smileapp Διαγωνισμός Οχημάτων 2022» στο πλαίσιο του Προγράμματος Επιβράβευσης Smileapp για τα μέλη της, με σκοπό την προώθηση των προϊόντων της.

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλαχτη αποδοχή από τους συμμετέχοντες των κατωτέρω όρων και προϋποθέσεων συμμετοχής στο σύνολό τους:

Η Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη φέρει εάν για λόγους που συνιστούν ανωτέρα βία (π.χ. φυσικές καταστροφές, απεργίες, πόλεμος, τρομοκρατικές ενέργειες κ.λπ.), δεν μπορεί να εκτελέσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το παρόν και απαλλάσσεται αζημίως των υποχρεώσεών της. Ούτε ευθύνεται για τυχόν τεχνικές διακοπές ή δυσλειτουργίες που είναι πέρα από τον έλεγχο και τις δυνατότητές της.

 1. Δικαίωμα Συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλοι όσοι είναι μέλη στο Πρόγραμμα Επιβράβευσης Smileapp της Διοργανώτριας και έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα και έχουν  δικαιοπρακτική ικανότητα. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει ότι ο κάθε συμμετέχοντας έχει αποδεχτεί τους όρους χρήσης του Προγράμματος Επιβράβευσης Smileapp. Απαγορεύεται ρητά η συμμετοχή σε ανήλικους, σε πρόσωπα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας,  στα στελέχη και τους εργαζομένους της Διοργανώτριας καθώς και στους συζύγους και τους συγγενείς τους μέχρι  το β΄ βαθμό συγγένειας και τους συζύγους αυτών.

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει α) την αγορά προϊόντων από τα Smile Kiosk σημεία, καθώς μέσω των αγορών ο συμμετέχων – μέλος του Προγράμματος Επιβράβευσης Smileapp συγκεντρώνει “Smiles” που του εξασφαλίζουν τη δυνατότητα συμμετοχής στο διαγωνισμό. β) την εγγραφή των στοιχείων του συμμετέχοντα στο Πρόγραμμα Επιβράβευσης Smileapp. Η καταχώρηση των στοιχείων του συμμετέχοντα στο Smileapp ισοδυναμεί με δήλωσή του ότι πληροί τις προϋποθέσεις για τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό.

 1. Διάρκεια του Διαγωνισμού – Πληροφορίες για τις Κληρώσεις και τα Έπαθλα

Η προγραμματισμένη διάρκεια του διαγωνισμού είναι από 1η Ιουνίου 2022 έως 20η Δεκεμβρίου 2022, στην οποία θα κληρωθούν 2 (δύο) οχήματα Citroen My Ami Orange, χρώματος Blue Arthurien / Polypro και οι δε ειδικότεροι όροι του Διαγωνισμού έχουν ως εξής:

 • Όλοι οι χρήστες που θα έχουν εγγραφεί στο Προγράμματος Επιβράβευσης Smileapp και θα έχουν συγκεντρώσει τουλάχιστον ένα (1)smile, ανεξάρτητα από τον συνολικό αριθμό αυτών, θα μετέχουν στην κλήρωση για τα δυο οχήματα Citroen Ami  (2 τυχεροί).
 • H 1η ηλεκτρονική κλήρωση για το ένα (1) όχημα Citroen Ami, θα γίνει στις 19 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 14:00
 • Η 2η ηλεκτρονική κλήρωση για το ένα (1) όχημα Citroen Ami, θα γίνει στις 21 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 12:00

Η ηλεκτρονική κλήρωση, γίνεται με τη μέθοδο αλγορίθμου, από πιστοποιημένη γεννήτρια και θα διεξαχθεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους παρόντες όρους. Οι νικητές θα ανακοινώνονται από τη Διοργανώτρια με ανάρτηση (post) στην ιστοσελίδα www.smilekiosk.gr  και μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στο e-mail που έχουν δηλώσει κατά την εγγραφή τους στο Πρόγραμμα Επιβράβευσης Smileapp.

Κατά τη λήξη διεξαγωγής των 2  ηλεκτρονικών κληρώσεων (όπως προβλέπεται στους παρόντες όρους) σταματάει και η δυνατότητα συμμετοχής για τις συγκεκριμένες κληρώσεις και ως εκ τούτου, δεν θα γίνονται δεκτές εκπρόθεσμες συμμετοχές.

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Διοργανώτριας επί της οδού Αριαννού 3 Περιστέρι, τις ημερομηνίες που περιγράφεται παραπάνω ,με την παρουσία εκπροσώπων της Διοργανώτριας και Συμβολαιογράφου, προκειμένου να διασφαλίζεται ο αδιάβλητος χαρακτήρας της διαδικασίας. Σε περίπτωση κωλύματος ως προς τη διεξαγωγή της κλήρωσης στην προγραμματισμένη ημερομηνία, θα πραγματοποιείται εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από την αρχική ημερομηνία. Στην περίπτωση αυτή, θα αναρτάται σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της Διοργανώτριας.

Τα έπαθλα είναι μόνο όσα περιλαμβάνονται στη λίστα/πίνακα. Τα έπαθλα είναι ανεπίδεκτα μεταβίβασης, δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ούτε αντικαθίστανται από άλλα έπαθλα. Η Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν ελαττώματα στο έπαθλο.

Προϋποθέσεις παράδοσης οχημάτων

Η Διοργανώτρια είναι υπεύθυνη για την παράδοση του επάθλου στον νικητή, το οποίο θα αποδοθεί ύστερα από σχετική ενημέρωση, ως ακολούθως:

 • Η Διοργανώτρια θα ενημερώσει ηλεκτρονικά τον νικητή με e-mail για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που θα πρέπει να προσκομίσει, προκειμένου να του αποδοθεί το αυτοκίνητο.
 • Συγκεκριμένα, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την διεξαγωγή της κλήρωσης (19/09/22) για το πρώτο όχημα και στις ( 21/12/22) για το δεύτερο όχημα, η Διοργανώτρια θα επιχειρήσει ηλεκτρονική επικοινωνία με τον νικητή στον email account, που ο ίδιος έχει δώσει, ώστε να τον ενημερώσει για τον τρόπο παραλαβής του επάθλου. Κατά την επικοινωνία αυτή θα ζητηθούν από τον νικητή τα πλήρη στοιχεία του για την εξακρίβωση της ταυτοπροσωπίας με σκοπό την παράδοση του επάθλου.
 • Ο νικητής θα πρέπει εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής ενημέρωσής του, να αποστείλει στα γραφεία της «SMILEKIOSK O.E » (στη διεύθυνση που αναφέρεται ανωτέρω στο παρόν), τα εξής δικαιολογητικά:
 • Επικυρωμένη φωτοτυπία της αστυνομικής του ταυτότητας ή του διαβατηρίου του, από αστυνομικό τμήμα ή από ΚΕΠ.
 • Επικυρωμένη (για το γνήσιο της υπογραφής) υπεύθυνη δήλωση από αστυνομικό τμήμα-τροχαία ή από ΚΕΠ, ότι αποδέχεται το έπαθλο και τους όρους & προϋποθέσεις της συγκεκριμένης προωθητικής ενέργειας της εταιρείας SMILE KIOSK O.E , καθώς και το Α.Φ.Μ και τη Δ.Ο.Υ. στην οποία ανήκει.
 • Ρητά διευκρινίζεται ότι τα έξοδα, καθώς και τα τέλη μεταβίβασης/πινακίδων και κυκλοφορίας βαρύνουν τον νικητή και θα προκαταβληθούν από τον ίδιο (απευθείας στην εταιρεία εμπορίας αυτοκινήτων), προκειμένου να παραλάβει το έπαθλο. Ο νικητής συναινεί ανεπιφύλακτα στην παρουσίαση του ιδίου, του ονόματός του, της εικόνας του (βίντεο), χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής. Η συμμετοχή του νικητή στην βιντεοσκόπηση της διαδικασίας παράδοσης του επάθλου, είναι υποχρεωτική και συμφωνείται ανεπιφύλακτα από τους συμμετέχοντες, για λόγους διαφάνειας και εμπορικής επικοινωνίας.

Ο νικητής θα λάβει το έπαθλο εντός προθεσμίας είκοσι (20) εργασίμων ημερών από την ενημέρωσή του, από τα κεντρικά γραφεία της Citroen Hellas, Λ. Κηφισίας 240-242, Χαλάνδρι, ΤΚ 15241. Σε περίπτωση κωλύματος είτε από τη μεριά του νικητή είτε από τη μεριά της Διοργανώτριας, η παράδοση του επάθλου θα πραγματοποιηθεί σε ημερομηνία που θα συμφωνήσουν ρητώς τα μέρη μεταξύ τους.

Αν καταστεί αδύνατη, χάνει αυτομάτως το δικαίωμά του επί του δώρου.

Η ακύρωση οποιουδήποτε νικητή σε οποιοδήποτε στάδιο του διαγωνισμού είναι δυνατή μόνο για τους ακόλουθους λόγους: α) η μη αποδοχή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων στο σύνολό τους β) αν είναι αδύνατη η επικοινωνία με το νικητή εντός 5 (πέντε) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία διεξαγωγής της κλήρωσης γ) αν ο νικητής αναφέρει ψευδή ή μη ορθά ή ελλιπή στοιχεία δ) αν ο νικητής αρνηθεί να παραλάβει το έπαθλο ε) λόγω ανικανότητας προς δικαιοπραξία στ) αν ο νικητής ενεργεί με τρόπο αντίθετο στην καλή πίστη, τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη, τα έθιμα κ.λπ.

Αν συντρέχει κάποια από τις παραπάνω περιπτώσεις, ο νικητής που ακυρώνεται, χάνει το δικαίωμά του επί του δώρου καθώς και το δικαίωμα συμμετοχής σε επόμενη κλήρωση εντός αυτού του διαγωνισμού. Η Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη φέρει και μπορεί να επιλέξει είτε να παραδώσει το έπαθλο στον αμέσως επόμενο επιλαχόντα είτε να το αποσύρει εξ ολοκλήρου από τη λίστα των επάθλων είτε να προβεί στη διάθεσή του με οποιαδήποτε άλλη διαδικασία επιλέξει.

 1. Τροποποίηση Όρων και Προϋποθέσεων

Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής, να παρατείνει ή να συντομεύσει τη διάρκεια του διαγωνισμού, να ανακαλέσει ή να ματαιώσει το διαγωνισμό κατόπιν ενημέρωσης με κάθε πρόσφορο μέσο τουλάχιστον δέκα (10) εργάσιμες ημέρες πριν την ανάκλησή του και να τροποποιήσει τη λίστα των προσφερόμενων επάθλων αναρτώντας σχετική ενημέρωση στην ιστοσελίδα της (www.smilekiosk.gr).

 1. Προσωπικά Δεδομένα

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλαχτη συναίνεση κάθε συμμετέχοντα για την τήρηση των προσωπικών του δεδομένων στο αρχείο που τηρεί η Διοργανώτρια σύμφωνα με τις προδιαγραφές και οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ). Τα προσωπικά δεδομένα των νικητών που συλλέγει και επεξεργάζεται η Διοργανώτρια περιλαμβάνουν ονοματεπώνυμο, στοιχεία ταυτότητας,  διεύθυνση κατοικίας, ταχυδρομικό κώδικα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Τα προσωπικά δεδομένα υπόκεινται σε επεξεργασία για τους σκοπούς διεξαγωγής του διαγωνισμού, προώθησης, διαφήμισης και ενημέρωσης σχετικά με προωθητικές ενέργειες και νέα προϊόντα της Διοργανώτριας καθώς για τη συμμόρφωση με νόμιμες υποχρεώσεις της.

Η Διοργανώτρια δύναται να μεταβιβάζει τα προσωπικά δεδομένα σε προμηθευτές και τρίτους που εκτελούν υπηρεσίες για λογαριασμό της βάσει των οδηγιών της (εκτελούντες την επεξεργασία). Οι τελευταίοι δεν μπορούν να χρησιμοποιούν ή να αποκαλύπτουν τις πληροφορίες εκτός εάν αυτό είναι απαραίτητο για την παροχή υπηρεσιών για λογαριασμό της Διοργανώτριας ή για τη συμμόρφωση με τις νομικές απαιτήσεις που απορρέουν από το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679  (ΓΚΠΔ). Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται μόνο στο μέτρο και για όσο χρονικό διάστημα είναι απολύτως αναγκαίο για την εξυπηρέτηση καθενός εκ των ανωτέρω νομίμων σκοπών επεξεργασίας, είτε από την ίδια είτε μέσω οποιουδήποτε άλλου προσώπου ορίσει, που θα ενεργήσει εξ ονόματος, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, για τους σκοπούς της παρούσας προωθητικής ενέργειας.

Η Διοργανώτρια διατηρεί διοικητικές, τεχνικές και φυσικές διασφαλίσεις που αποσκοπούν στην προστασία των δεδομένων από τυχαία, παράνομη ή μη εξουσιοδοτημένη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, πρόσβαση, αποκάλυψη ή χρήση. Για τους σκοπούς εφαρμόζει μέτρα, όπως η κρυπτογράφηση δεδομένων κατά την μεταφορά, ο έλεγχος ταυτότητας χρήστη και η χρήση ενισχυμένης υποδομής δικτύου και εφαρμογών παρακολούθησης δικτύου.

Τα προσωπικά δεδομένα των νικητών χρησιμοποιούνται μόνο για όσους σκοπούς αναφέρονται στο παρόν και δεν διαβιβάζονται σε τρίτους πλην  όσων αναφέρονται ανωτέρω.

Κάθε συμμετέχων έχει τα παρακάτω δικαιώματα, σύμφωνα με τα άρθρα 15-22 του ΓΚΠΔ: α) Δικαίωμα πρόσβασης, β) Δικαίωμα διόρθωσης, γ) Δικαίωμα διαγραφής, δ) Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, ε) Δικαίωμα στη φορητότητα δεδομένων, στ) Δικαίωμα εναντίωσης, ζ) Δικαίωμα στην ανθρώπινη παρέμβαση, η) Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην εποπτική Αρχή, θ) Δικαίωμα αναίρεσης της συγκατάθεσης (κατ’ άρθρο 7 ΓΚΠΔ).

 1. Δικαιοδοσία προς επίλυση διαφορών – Εφαρμοστέο Δίκαιο

Οποιαδήποτε διαφορά που τυχόν προκύψει από την ερμηνεία ή την εφαρμογή του παρόντος, διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και αρμόδια καθίστανται τα Δικαστήρια Αθηνών.