H ομόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «SMILEKIOSK O.E.» και το διακριτικό τίτλο «SMILEKIOSK» (στο εξής, «η Διοργανώτρια»), που εδρεύει στο Περιστέρι Αττικής, οδός Αρριανού, αριθμ. 3, Α.Φ.Μ. 800841823, Δ.Ο.Υ. Ε΄ Πειραιά διοργανώνει διαγωνισμό σε μηνιαία βάση με τίτλο «Smileapp Διαγωνισμός Σεπτεμρβίου 2022» στο πλαίσιο του Προγράμματος Επιβράβευσης Smileapp για τα μέλη της, με σκοπό την προώθηση των προϊόντων της.

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλαχτη αποδοχή από τους συμμετέχοντες των κατωτέρω όρων και προϋποθέσεων συμμετοχής στο σύνολό τους.

Η Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη φέρει εάν για λόγους που συνιστούν ανωτέρα βία (π.χ.  φυσικές καταστροφές, απεργίες, πόλεμος, τρομοκρατικές ενέργειες κ.λπ.), δεν μπορεί να εκτελέσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το παρόν και απαλλάσσεται αζημίως των υποχρεώσεών της. Ούτε ευθύνεται για τυχόν τεχνικές διακοπές ή δυσλειτουργίες που είναι πέρα από τον έλεγχο και τις δυνατότητές της.

  1. Δικαίωμα Συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλοι όσοι είναι μέλη στο Πρόγραμμα Επιβράβευσης Smileapp της Διοργανώτριας και έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα και έχουν  δικαιοπρακτική ικανότητα. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει ότι ο κάθε συμμετέχοντας έχει αποδεχτεί τους όρους χρήσης του Προγράμματος Επιβράβευσης Smileapp. Απαγορεύεται ρητά η συμμετοχή σε ανήλικους, σε πρόσωπα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας,  στα στελέχη και τους εργαζομένους της Διοργανώτριας καθώς και στους συζύγους και τους συγγενείς τους μέχρι  το β΄ βαθμό συγγένειας και τους συζύγους αυτών.

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει α) την αγορά προϊόντων από τα Smile Kiosk σημεία, καθώς μέσω των αγορών ο συμμετέχων – μέλος του Προγράμματος Επιβράβευσης Smileapp συγκεντρώνει “Smiles” που του εξασφαλίζουν τη δυνατότητα συμμετοχής στο διαγωνισμό. β) την εγγραφή των στοιχείων του συμμετέχοντα στο Πρόγραμμα Επιβράβευσης Smileapp. Η καταχώρηση των στοιχείων του συμμετέχοντα στο Smileapp ισοδυναμεί με δήλωσή του ότι πληροί τις προϋποθέσεις για τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό.

  1. Διάρκεια του Διαγωνισμού – Πληροφορίες για τις Κληρώσεις και τα Έπαθλα

Η προγραμματισμένη διάρκεια του διαγωνισμού είναι από 1η Σεπτεμβρίου 2022 έως 30η Σεπτεμβρίου 2022, οι δε ειδικότεροι όροι του Διαγωνισμού έχουν ως εξής:

Όσοι χρήστες συγκεντρώσουν εντός της ανωτέρω χρονικής περιόδου από 1 έως 150 smiles θα μετέχουν στην κλήρωση για τα εξής δώρα (76 τυχεροί):

JBL Bluetooth ακουστικά TUNE 500 BT HARMAN
5 κιβ. Mythos Ice (24x330ml)
50 ICE BUCKETS Mythos ICE
20 πετσέτες Mythos ICE + 30 καπέλα Mythos ICE

Όσοι χρήστες συγκεντρώσουν εντός της ανωτέρω χρονικής περιόδου από 151 έως 300 smiles θα μετέχουν στην κλήρωση για το εξής δώρο (7 τυχερός):
2 Cooler Corona
5 πετσέτες Corona

Όσοι χρήστες συγκεντρώσουν εντός της ανωτέρω χρονικής περιόδου από 301 smiles και πάνω θα μετέχουν στην κλήρωση για τα εξής δώρα (1 τυχερός):
1 σανίδες Sup χορηγία των παγωτών ΚΡΙ ΚΡΙ

Όλοι οι χρήστες που θα έχουν εγγραφεί και θα έχουν συγκεντρώσει τουλάχιστον ένα (1) smile, ανεξάρτητα από τον συνολικό αριθμό αυτών, θα μετέχουν στην κλήρωση για 1 Citroën Ami, χορηγία των παγωτών Nuii (1 τυχερός).

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στα γραφεία της Διοργανώτριας επί της οδού Αριαννού 3 Περιστέρι, μετά τη λήξη του Διαγωνισμού το Σάββατο 1/10/2022 ώρα 12.00 μμ, με την παρουσία εκπροσώπων της Διοργανώτριας και Δικηγόρου, προκειμένου να διασφαλίζεται ο αδιάβλητος χαρακτήρας της διαδικασίας. Σε περίπτωση κωλύματος ως προς τη διεξαγωγή της κλήρωσης στην προγραμματισμένη ημερομηνία, θα πραγματοποιείται εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από την αρχική ημερομηνία. Στην περίπτωση αυτή, θα αναρτάται σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της Διοργανώτριας.

Οι νικητές στις κληρώσεις για τα δώρα των 151 Smiles και πάνω θα ανακοινώνονται από τη Διοργανώτρια με ανάρτηση (post) στην ιστοσελίδα www.smilekiosk.gr , ενώ όλοι οι νικητές θα ενημερώνονται μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στο e-mail που έχουν δηλώσει κατά την εγγραφή τους στο Πρόγραμμα Επιβράβευσης Smileapp.

Τα έπαθλα είναι μόνο όσα περιλαμβάνονται στη λίστα/πίνακα. Η σειρά με την οποία παρουσιάζονται, αντιστοιχεί στη σειρά διανομής τους στους νικητές των κληρώσεων. Τα έπαθλα είναι ανεπίδεκτα μεταβίβασης, δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ούτε αντικαθίστανται από άλλα έπαθλα. Η Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν ελαττώματα στο έπαθλο.

Η παραλαβή των επάθλων θα γίνει αυτοπροσώπως και αποκλειστικά στο νικητή, μόνο από τα γραφεία της εταιρείας smile kiosk Ο.Ε στη διεύθυνση Αρριανού 3 Περιστέρι Αττικής, μέρες καθημερινές και εργάσιμες κατά το ωράριο 09.00’ έως 17.00’, κατόπιν επικοινωνίας εκπροσώπου της Διοργανώτριας μαζί του. Για την εξακρίβωση της ταυτότητας του νικητή, θα ζητηθεί η επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ως επίσημα έγγραφα ταυτοποίησης.

Ο νικητής θα λάβει το έπαθλο εντός προθεσμίας δέκα (10) εργασίμων ημερών από την ενημέρωσή του. Σε περίπτωση κωλύματος είτε από τη μεριά του νικητή είτε από τη μεριά της Διοργανώτριας, η παράδοση του επάθλου θα πραγματοποιηθεί σε ημερομηνία που θα συμφωνήσουν ρητώς τα μέρη μεταξύ τους.

Αν καταστεί αδύνατη, χάνει αυτομάτως το δικαίωμά του επί του δώρου.

Η ακύρωση οποιουδήποτε νικητή σε οποιοδήποτε στάδιο του διαγωνισμού είναι δυνατή μόνο για τους ακόλουθους λόγους: α) η μη αποδοχή των παρόντων όρων και προϋποθέσεων στο σύνολό τους β) αν είναι αδύνατη η επικοινωνία με το νικητή εντός 5 (πέντε) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία διεξαγωγής της κλήρωσης γ) αν ο νικητής αναφέρει ψευδή ή μη ορθά ή ελλιπή στοιχεία δ) αν ο νικητής αρνηθεί να παραλάβει το έπαθλο ε) λόγω ανικανότητας προς δικαιοπραξία στ) αν ο νικητής ενεργεί με τρόπο αντίθετο στην καλή πίστη, τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη, τα έθιμα κ.λπ.

Αν συντρέχει κάποια από τις παραπάνω περιπτώσεις, ο νικητής που ακυρώνεται, χάνει το δικαίωμά του επί του δώρου καθώς και το δικαίωμα συμμετοχής σε επόμενη κλήρωση εντός αυτού του διαγωνισμού. Η Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη φέρει και μπορεί να επιλέξει είτε να παραδώσει το έπαθλο στον αμέσως επόμενο επιλαχόντα είτε να το αποσύρει εξ ολοκλήρου από τη λίστα των επάθλων είτε να προβεί στη διάθεσή του με οποιαδήποτε άλλη διαδικασία επιλέξει.

  1. Τροποποίηση Όρων και Προϋποθέσεων

Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής, να παρατείνει ή να συντομεύσει τη διάρκεια του διαγωνισμού, να ανακαλέσει ή να ματαιώσει το διαγωνισμό κατόπιν ενημέρωσης με κάθε πρόσφορο μέσο τουλάχιστον δέκα (10) εργάσιμες ημέρες πριν την ανάκλησή του και να τροποποιήσει τη λίστα των προσφερόμενων επάθλων αναρτώντας σχετική ενημέρωση στην ιστοσελίδα της (www.smilekiosk.gr).

  1. Προσωπικά Δεδομένα

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλαχτη συναίνεση κάθε συμμετέχοντα για την τήρηση των προσωπικών του δεδομένων στο αρχείο που τηρεί η Διοργανώτρια σύμφωνα με τις προδιαγραφές και οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ). Τα προσωπικά δεδομένα των νικητών που συλλέγει και επεξεργάζεται η Διοργανώτρια περιλαμβάνουν ονοματεπώνυμο, στοιχεία ταυτότητας,  διεύθυνση κατοικίας, ταχυδρομικό κώδικα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Τα προσωπικά δεδομένα υπόκεινται σε επεξεργασία για τους σκοπούς διεξαγωγής του διαγωνισμού, προώθησης, διαφήμισης και ενημέρωσης σχετικά με προωθητικές ενέργειες και νέα προϊόντα της Διοργανώτριας καθώς για τη συμμόρφωση με νόμιμες υποχρεώσεις της.

Η Διοργανώτρια δύναται να μεταβιβάζει τα προσωπικά δεδομένα σε προμηθευτές και τρίτους που εκτελούν υπηρεσίες για λογαριασμό της βάσει των οδηγιών της (εκτελούντες την επεξεργασία). Οι τελευταίοι δεν μπορούν να χρησιμοποιούν ή να αποκαλύπτουν τις πληροφορίες εκτός εάν αυτό είναι απαραίτητο για την παροχή υπηρεσιών για λογαριασμό της Διοργανώτριας ή για τη συμμόρφωση με τις νομικές απαιτήσεις που απορρέουν από το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679  (ΓΚΠΔ). Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται μόνο στο μέτρο και για όσο χρονικό διάστημα είναι απολύτως αναγκαίο για την εξυπηρέτηση καθενός εκ των ανωτέρω νόμιμων σκοπών επεξεργασίας, είτε από την ίδια είτε μέσω οποιουδήποτε άλλου προσώπου ορίσει, που θα ενεργήσει εξ ονόματος, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, για τους σκοπούς της παρούσας προωθητικής ενέργειας.

Η Διοργανώτρια διατηρεί διοικητικές, τεχνικές και φυσικές διασφαλίσεις που αποσκοπούν στην προστασία των δεδομένων από τυχαία, παράνομη ή μη εξουσιοδοτημένη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, πρόσβαση, αποκάλυψη ή χρήση. Για τους σκοπούς εφαρμόζει μέτρα, όπως η κρυπτογράφηση δεδομένων κατά την μεταφορά, ο έλεγχος ταυτότητας χρήστη και η χρήση ενισχυμένης υποδομής δικτύου και εφαρμογών παρακολούθησης δικτύου.

Τα προσωπικά δεδομένα των νικητών χρησιμοποιούνται μόνο για όσους σκοπούς αναφέρονται στο παρόν και δεν διαβιβάζονται σε τρίτους πλην  όσων αναφέρονται ανωτέρω.

Κάθε συμμετέχων έχει τα παρακάτω δικαιώματα, σύμφωνα με τα άρθρα 15-22 του ΓΚΠΔ: α) Δικαίωμα πρόσβασης, β) Δικαίωμα διόρθωσης, γ) Δικαίωμα διαγραφής, δ) Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, ε) Δικαίωμα στη φορητότητα δεδομένων, στ) Δικαίωμα εναντίωσης, ζ) Δικαίωμα στην ανθρώπινη παρέμβαση, η) Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην εποπτική Αρχή, θ) Δικαίωμα αναίρεσης της συγκατάθεσης (κατ’ άρθρο 7 ΓΚΠΔ).

  1. Δικαιοδοσία προς επίλυση διαφορών – Εφαρμοστέο Δίκαιο

Οποιαδήποτε διαφορά που τυχόν προκύψει από την ερμηνεία ή την εφαρμογή του παρόντος, διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και αρμόδια καθίστανται τα Δικαστήρια Αθηνών.